Monday, November 10, 2014

STRESS :(


Stres disebabkan Cara Hidup dan Pekerjaan
Faktor yang menyumbang kepada stres jenis ini ialah: 

o Beban kerja yang tinggi atau terlalu kurang 
o Dibebani oleh tanggungjawab di luar keupayaan dan 
pengalaman anda 
o Menghadapi banyak rintangan yang tidak sepatutnya 
diselesaikan oleh anda 
o Tekanan dari segi masa dan tarikh luput kerja yang perlu 
disiapkan 
o Kurang kemampuan untuk mengikuti peredaran masa 
o Perubahan dasar dan prosedur di tempat kerja 
o Kurang mendapat maklumat, nasihat dan sokongan yang 
bersesuaian 
o Tidak jelas tentang objektif yang hendak dicapai 
o Tidak jelas tentang kehendak ketua terhadap peranan anda 
o Dibebani dengan tanggungjawab terhadap orang bawahan, 
sumber kewangan dan peralatan 

o Tekanan perkembangan kerjaya seperti: 
 Dalam tempoh percubaan, kecewa dan jemu terhadap 
pekerjaan sekarang 
 Kenaikan pangkat di luar kemampuan diri 
 Tidak jelas tentang perkembangan kerjaya pada masa 
akan datang 
 Tiada peluang kenaikan pangkat 
 Tiada jaminan pekerjaan 

o Tekanan daripada organisasi atau pelanggan seperti 
 Tekanan dari pihak atasan  Campurtangan terhadap bidang tugas 
 Tuntutan berlebihan daripada pelanggan 
 Gangguan terhadap perancangan kerja 
 Ganguan telefon 


No comments:

Post a Comment